خوش آمدید

دانشکده علوم پایه در سال 1388 تاسیس و مصوب گردید.
مسئولین دانشکده:
ریاست دانشکده، دفتر ریاست دانشکده آقای دکتر حسین سازگارواقع در طبقه چهارم،مدیر دانشکده،آقای علی مومن قادری دردفتر مدیردانشکده واقع در طبقه اول می باشد.دانشکده دارای 15 کلاس درس، 4 کلاس مجهز به تجهیزات سمعی بصری، سایت مرکزی کامپیوتر، کتابخانه دانشکده می باشد.
کارشناسان آموزشی در  طبقه همکف اداره آموزش می باشند.