شهرام حیدریان

    بنام خدا
                                                             مشخصات فردي
نام و نام  خانوادگي : شهرام حيدريان
عضو هيات علمي دانشگاه سمت:
مرتبه علمي: استاديار
نام و نشاني محل كار: شهركرد- دانشگاه آزاد اسلامي شهركرد- گروه رياضي
Email : Heidarian@kashanu.ac.ir
سوابق تحصيلي
كارشناسي :  رياضي محض از دانشگاه پيام نور شهركرد سال 1375
كارشناسي ارشد : رياضي محض از دانشگاه صنعتي اصفهان سال 1378
دكتري : رياضي محض- جبر از دانشگاه كاشان سال 1389
مقالات علمي
1 – Heidarian SH., Gholami A., On n-isoclinic pairs of groups, algebra colloquium, 18(2011), 999-1006
2 - Heidarian SH., Gholami A.,  Mohammad Abadi Z., Some properties of v-isologic pair of groups, filomat, 26(2012), 67-79
3 -  Gholami A.,  Mohammad Abadi Z., Heidarian SH., Some generalized varietal properties on pair of groups, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, (2012)
 
 
 
 
سوابق تدریس
تدریس دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد از 1379 تاکنون
تدریس دروس ریاضی عمومی، مبانی هندسه و آنالیز عددی دانشگاه شهرکرد سال 1384 1380
تدریس دروس ریاضی عمومی در دانشگاه کاشان سال 1385
تدریس دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی در دانشگاه پیام نور شهرکرد از 1379 تاکنون
شركت در كنفرانس ها و گارگاه هاي علمي
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
مقاله عنوان عنوان كنفرانس محل برگزاري سال
 
On the Structure of isologic pair of groups
 
 
Some properties of n-isoclinic pairs of groups
 
Some groups with trivial Schur multiplier
 
سومين كنفرانس و كارگاه نظريه گروه ها
 
 21 امين كنفرانس جبر ايران
 
همایش منطقه ای ریاضیات دانشگاهی
 
دانشگاه تهران
 
 
 
دانشگاه تبريز
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 
1389
 
 
 
1389
 
 
1390