موسی مولوی

   موسی مولوی عضو هیات علمی تمام وقت گروه ریاضی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد  از سال 80 تاکنون
سوابق آموزشی :
            کارشناسی :ریاضی محض دانشگاه صنعتی اصفهان از سال 72 تا 76
            کارشناسی ارشد:  ریاضی محض دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 76 تا 78  موضوع کاردر دوره ارشد آنالیز تابعی شبکه زیرفضاهای پایا
            دکتری : ریاضی محض دانشگاه شهرکرد از سال 90 (در حال تحصیل)(زمینه کاری  گروه های متناهی – واریته – نظریه جبری گراف)
  سوابق تدریس:
           دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد و بروجن :اغلب درسهای پایه و تخصصی ریاضی و
            آمارمربوط به رشته های ریاضی فنی و علوم انسانی                            
         دانشگاه شهرکرد :ریاضی 2 فنی - ریاضی مهندسی –ریاضی گسسته – مبانی ریاضی
        دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد و مرکز زرین شهر :آنالیز ریاضی 1و 2 – میانی ریاضی –            
         توابع مختلط – جبر خطی
سوابق پژوهشی :
           انجام طرح پژوهشی دسته بندی نگهدارنده ها در شبکه زیر فضاهای پایا
           انجام طرح پژوهشی خواص ماتریسها برای جابجایی در ضرب
           مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد :یک مورد چند جمله ای می نیمال گراف
           داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: 6 مورد
سوابق اجرایی :
          معاون دانشجویی واحد شهرکرد :از سال 84 تا 88
            معاون فرهنگی واحد شهرکرد : در حال حاضر