الهه تاج بخش

الهه تاج بخش،  فرزند بهرام ، شماره شناسنامه 433 ، صادره از شهرکرد.
استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مقالات چاپ شده در مجلات خارجی
 1. Prevalence of  Campilobacter species in poultry meat in the Esfahan city, Iran. Bulgarian Journal Of Veterinary Medicine. 2008; 11(4) : 257-262.
 2. Bioactivity of medical plant extracts against Listeria monocytogenes isolated from food. Journal of  Food, Agriculture & Environment. 2009; 7(1) : 66-69.
 3. Prevalence of viral hepatitis and molecular analysis of HBV among voluntary blood donors in west Iran. New Microbiologica. 2009; 32: 193-198.
 4. Molecular prevalence for Bovine immunodeficiency virus infection in Iranian cattle population. African Journal of Microbiology Research. 2010; 4 (12): 1199-1202.
5.  Investigation of accessory gene regulator (agr) in Staphylococcus areus isolated from clinical and subclinical bovine mastitis in Iran. African Journal of Microbiology Research. 2010; 4(6): 471-474.
 1. Cloning and phylogenetic analysis of Bovine immunodeficiency virus env gene in Iranian isolates. African Journal of Microbiology Research. 2010; 4(6): 492-496.
 2.  Detection of some virulence factors in Staphylococcus aureus isolated from clinical and subclinical bovine mastitis in Iran. African Journal of Microbiology Research. 2010; 9(25): 3753-3758
 1.  Coagulase gene polymorphism of Staphylococcus aureus isolated from clinical and sub-clinical bovine matistitis in Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari provinces of Iran.       Comoarative Clinical Pathology. 2011; 20(5): 519–522.

9.       Molecular evidence for bovine immunodeficiency virus infection in Iranian sheep and cattle population.  Comparative Clinical Pathology. 2011; 20 (6): 

10.   Seroprevalence of anti-HDV Ab and socioepidemiological characteristics among HBsAg positive blood donors in Charmahal va Bakhtiyari province, Iran. Hepatitis Monthly. 2011; 11(2): 130-131.

 1.  The role of Mycoplasma ovipneumoniae and Mycoplasma arginini in pneumonic lungs of slaughtered sheep. Revue Méd Vet. 2011, 162, 6, 310-315
 2. Détermination of hepatitis C virus génotypes among HCV positive patients in Shahrekord, Iran. African Journal of Microbiology Research, 2011; 5(32), 5910-5915.
 3. Maedi in slaughtered sheep: A pathology and polymerase chain reaction study in southwestern Iran. Tropical Animal Health and Production. 2012; 44(1): 113-118.
 4.  Evaluation of ‘white-spotted kidneys’ associated with leptospirosis by polymerase chain reaction based LipL32 gene in slaughtered cows. Journal of the South African Veterinary Association. 2012; 83(1): 1-5.
 5.  PCR Detection of leptospira in stray cats’ problem reservoir. Bull Acad Vét France 2013: 67-70.
 6.  Isolation of Aerobic and Anaerobic Bacteria from Pneumonic One Humped Camels (Cameleus dromedarius) in Iran. Jornal of Pure and Applied Microbiology. 2013; 7(3); 2129-2133.
 7.  The objective of this study was to isolation and characterization of Listeria species and determines Listeria monocytogenes serotypes in fresh fish, shrimp, crab and lobster in Isfahan and Shahrekord, Iran. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2013: 1(5); 493-504.
 8. Molecular detection of nine clinically important non-O157 Escherichia coli serogroups from raw sheep meat in Chaharmahal-va-Bakhtiari province, Iran. Meat Science. 97 2014; 428–432.
 9.  Ovine pulmonary adenocarcinoma in slaughtered sheep: A pathological and polymerase chain reaction study.  Journal of the South African Veterinary Association. 2014: 85(1); 1-5.
 10.  Molecular detection of the carriers of Staphylococcus areus golden in referred to the Imam Ali Clinic in Shahrekord, Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014; 4(6): 493-496.
 11. Phylogenetic analysis of hepatitis delta virus isolated from HBsAg positive patients in Shahrekord, Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2014; 4(5): 391-397.
 
22. Determine the prevalence of Brucella spp. and Leptospira spp. in blood samples by multiplex polymerase chain reaction collected from cattle, sheep and goats in herds located in provinces of Iran. Veterinary Science Development. 2014; 4 (5153): 18-22. 4:5351Veterinary
 
مقالات فارسی
1-بررسي سرولوژي آلودگي به ويروس IBR در گاوداري هاي استان چهارمحال و بختياري. 1381: 55:  43-38
2- بررسي سرمي آلوگي گاوهاي استان چهارمحال و بختياري به ويروس سنسيتيال تنفسي ( BRSV ) و تعيين ميزان آلودگي آن ها، فصلنامه پژوهش و سازندگي. 1384: 66:  103-98
3- بررسی میزلن آلودگی میکروبی بستنی های سنتی تولیدی در شهرستان شهرکرد. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. 1384: 2 (4): 26-22
4-  بررسي فراواني حضور پادتن ويروس هپاتيت نوعC  در سرم اهداكنندگان خون شهرستان شهركرد.  مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1386: 65(8): 73-69
5- بررسی سرولوژیک آلودگی به ویروس HIV در زندانیان زندان شهرستان شهرکرد به روش الایزا و وسترن بلات . فصلنامه خون.
1386: 4 (5): 368-365.ُ
6- مطالعه سرواپيدميولوژيك ويروس هپاتيت نوع C در زندانيان شهرستان شهركرد. فصلنامه دنياي ميكروب ها.  1387: 1 (1):
28 -23
7- بررسي سرولوژيك آلودگي به ويروس هپاتيت نوع B در زندانيان زندان شهرستان شهركرد به روش EIA. فصلنامه دنياي ميكروب ها. 1387: 1 (1): 60-55.
8- به کارگیری آزمون RT-PCR جهت تشخیص قطعی آلودگه به ویروس HCV در موارد مثبت Anti HCV . فصلنامه خون. 1387: 5 (4): 293-287.
9-  تعیین ردیف نوکلئوتیدی و قرابت فیلوژنتیک ژن env ویروس نقص ایمنی گاو در ایران. پژوهشنامه دامپزشکی. 1389: 6(1): 48-45
10- شیوع گونه های ویبریو در میگوهای دریایی (Paeneus monodon) صید شده از سواحل جنوبی ایران. فصلنامه علوم و صنیایع غذایی. 1390: 8 (32): 25-21.
11- جداسازي و تعيين سروتيپ  O:3  يرسينيا انتروكوليتيكا از گوشت مرغ عرضه شده به بازار مصرف شهرستان شهركرد. پژوهنده   (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی).1391: 3 (87) 156-152.
12. بررسي عامل اتصال و تشکيل بيوفيلم در اشريشيا کلي يوروپاتوژن جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت ادراری در استان سمنان. پژوهنده (مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(. 1392: 6 (96): 336- 333 
13. تعیین الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه هاي استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه هاي بالینی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه. مجله دنیای میکروب ها. 1392: 4 (17): 311-299.
14. جداسازی و شناسایی ژن ها ی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله ها ی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت ها ی دستگاه تنفسی در شهرستان شهرکرد. فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 1393: 3 (10): 106-97.
15- مطالعه ميزان شيوع سالمونلا تايفي موريوم در شيرهاي خام گاو، گوسفند و بز عرضه شده در استان چهارمحال و بختياري. مجله بهداشت مواد غذایی تبریز. 1393: 4 (1):
16. مطالعه فراواني و مقاومت دارويي باكتري لاكتوكوكوس گارويه در ماهيان قزل آلاي رنگين كمان در استان چهارمحال و بختياري. فصلنامه علمی پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیسم ها. 1393: 3 (11): 78-71.
17- تتشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اوررئوس در فراورده های لبنی استان چهارمحال و بختیاری. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. 7 تا 9  آبان 1392. شیراز