فرشته خدابنده
 
 

 
فرشته خدابنده شهرکی
متولد 1/1/1344 - اصفهان
شماره شناسنامه 89 – شماره کارت ملی 1287853935
دیپلم ریاضی فیزیک سال 1362 – دبیرستان بهشت آیین اصفهان- معدل 5/17
لیسانس آمار- سال1366- دانشگاه شهید بهشتی تهران – معدل 6/16
فوق لیسانس آمار-سال 1370- دانشگاه شیراز –معدل 05/15
سخنرانی- طرح آزمایشها با مقادیر مفقود- کنفرانس ملی آمار ایران- اصفهان-1372 
طرح پژوهشی -  بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی خانوارها در اصفهان-1385
مقاله - تقریب توزیع فوق هندسی به نرمال- دانشگاه گرگان- همایش ریاضیات نوین  - 1389
مقاله وسخنرانی– برآورد مدلهای رگرسیون با استفاده از اطلاعات پیشین زمانی که تعدادی از متغیرهای پاسخ مفقود شده اند- همایش ریاضیات عالی- دانشگاه آزادشهرکرد-1390
مقاله وسخنرانی- نگرش دانشجویان نسبت به نماز- همایش سبک زندگی- دانشگاه آزادشهرکرد-1392
مدیر گروه به مدت 2 سال. 1386-1388