مریم سجادی
به نام خدا

* مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی:  مریم سجادی، نام پدر : احمد، تاریخ تولد: 1358، متولد :شهرکرد
*سوابق تحصیلی:
دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران :  دانشجوی دکتری تخصصی آموزش ریاضی ورودی   1390  -
کارشناسی ارشد آموزش ریاضی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران : 1385-1383
کارشناسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد: 1380-1376
*سوابق آموزشی:
تدریس  در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد  از  1386 تا کنون
تدریس در آموزش و پرورش  استان از  1386- 1378
*فعالیتهای علمی:
ارائه مقاله  با عنوان : " آموزش ریاضی و راهبردهای فراشناختی " -  ارائه شده در همایش منطقه ای ریاضیات عالی دانشگاهی- 1390
ارائه سخنرانی  علمی در همایش آموزش  ضمن  خدمت  دبیران با موضوع : " روشهای نوین تدریس ریاضی - 1389
پژوهش با عنوان : " تحلیل دیدگاه دبیران ریاضی نسبت به تاثیر راهبردهای انگیزش پیشرفت"  – پایان نامه کارشناسی ارشد- 1385
ارائه مقاله  با عنوان:" نقش استعاره ها در تدریس و فهم ریاضیات "- ارائه شده در هشتمین  کنفرانس آموزش ریاضی – 1385
مقالات چاپ شده:
-"The Examining Mathematical Word Problems Solving Ability under Efficient Representation Aspect",Journal of Mathematics education trends and research, February 2013
“Formative Evaluation as Efficient Strategy for LearningMathematics”,MATHEMATICS EDUCATION TRENDSAND RESEARCH, 2013