رشید ریاحی

رشید ریاحی
سوابق آموزشی
- دانشجو دکترا فیزیک، گرایش هسته­ای،دانشگاه صنعتی اصفهان، ورودی 1392
-کارشناسی ارشد فیزیک، گرایش هسته­ای، دانشگاه صنعتی اصفهان (1380)
 عنوان پایان­نامه: بررسی حالت­های آشوبی در مدل دوبعدی شکافت هسته­ای
-کارشناسی فیزیک کاربردی، دانشگاه یزد (1376)
 
سوابق پژوهشی
-ریاحی، رشید و رئیسی گهروئی، مرتضی.،گیراندازی کائون منفی توسط اتم هیدروژن در رهیافت دینامیک مولکولی فرمیونی، کنفرانس فیزیک ایران، 662-659 (1391).
-Riahi, Rashid and Raeisi, Morteza., Classical and semiclassical description of initial distributions of kaon capture by atomic hydrogen and deuterium.Canadian Journal of Physics, 91,273-278 (2013).
 
سوابق شغلی
-دانشگاه صنعتی اصفهان: تدریس آزمایشگاه فیزیک حرارت(1379-1377)
-دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شهرکرد: تدریس فیزیک یک، فیزیک دو، آزمایشگاه فیزیک یک و دو(    -1380)
-آموزشکده فنی شهرکرد:تدریس فیزیک یک، فیزیک دو، آزمایشگاه فیزیک یک و حرارت(1388-1380)
-دانشگاه جامع علمی – کاربردی: تدریس فیزیک یک، فیزیک دو، آزمایشگاه فیزیک دو(1388-1383)