هیئت رئیسه
رئیس دانشکده
شهرام تقی پور دهکردی
 
  تلفن تماس:
داخلی: 348 
مستقیم:33361078-038