اعضای هیئت علمی واساتید
گروه ریاضی و فيزيك
 
مهراب اسماعیلی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی کاربردی
شهرام حیدریان

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی محض
فرهاد خاکسارحقانی دهکردی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی محض
اسدالله فاضلی دهکردی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی محض - آنالیز
  سید محمد حسینی هرات

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دکتری ریاضی کاربردی
راضیه کشاورزی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
موسی مولوی وردنجانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری ریاضی محض
فرشته خدابنده شهرکی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری آمار
  لیلا رنگی پور

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی
مریم سجادی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: دانشجوی دکتری آموزش ریاضی
رشید ریاحی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری فیزیک هسته ای 
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام نام خانوادگی ردیف
منطق جبری دانشیار دکتری فرهاد خاکسار حقانی 1
تحقیق در عملیات استادیار دکتری مهراب اسماعیلی 2
آنالیزریاضی استادیار دکتری اسدالله فاضلی 3
جبر استادیار دکتری شهرام حیدریان 4
آنالیز عددی مربی  دکتری سید محمد حسینی هرات 5
جبر استادیار  دکتری موسی مولوی 6
آمار مربی دانشجوی دکتری فرشته خدابنده 7
آنالیر عددی مربی دانشجوی دکتری لیلا رنگی پور 8
آموزش ریاضی مربی دانشجوی دکتری مریم سجادی 9
فیزیک گرایش هسته ای مربی  دکتری رشید ریاحی 10

 
گروه زیست شناسی
 
حسن ممتاز

مرتبه علمی : استاد

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی میکروبیولوژی
مریم پیمانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
لیلا روحی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زیست شناسی
زهرا بم زاده

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
نوشا ضیاء جهرمی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی
عباس دوستی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
الهه تاجبخش

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
  پریسا محمدی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی مولکولی
حسین سازگار

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی زیست شناسی
فاطمه ملك پور

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی فيزيولوژي گياهي


 
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
میکروبیولوژی استادیار دکتری الهه تاج بخش 1
ژنتیک استادیار دکتری عباس دوستی 2
زیست شناسی تکوین جانوری مربی دکتری لیلا روحی 3
میکروبیولوژی مربی دکتری زهرا بم زاده 4
بیوشیمی مربی دکتری نوشا ضیاء 5
سلولی و مولکولی مربی دکتری پریسا محمدی نژاد 6
فیزیولوژی جانوری بورسیه دانشجوی دکتری حسین سازگار 7
ژنتیک بورسیه دانشجوی دکتری مریم پیمانی 8
فيزيولوژي گياهي استادیار دکتری فاطمه ملك پور 9


 
گروه شیمی
 
علی کاظمی باباحیدری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
غلامحسین نوده فراهانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی گرایش محیط زیست
محمد خالدی سردشتی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی معدنی
فرهنگ تیرگیر مال خلیفه

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی آلی - پلیمر
الهام میرممتاز

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی تجزیه
مریم نجات دهکردی

مرتبه علمی: استادیار


رشته تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی فیزیک
بتول نادری بنی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه


 
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی تخصص
1 مریم نجات دهکردی دکتری استادیار شیمی فیزیک
2 الهام میر ممتاز دکتری استادیار شیمی تجزیه
3 غلامحسین فراهانی نوده دکتری استادیار شیمی تجزیه
4 محمد خالدی دکتری استادیار شیمی معدنی
5 فرهنگ تیرگیر دکتری استادیار شیمی آلی
6 علی کاظمی دکتری استادیار شیمی فیزیک
7 بتول نادری فوق لیسانس مربی شیمی تجزیه