گروه ریاضی

اطلاعات رشته ریاضی
ریاضیات  و کاربرد کارشناسی پیوسته
----- کارشناسی ناپیوسته
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
ریاضی محض-جبر
کارشناسی ارشد
جبر دکتری تخصصی
 
مدیر گروه ریاضی: شهرام حیدریان

روزهای حضور:

ثابت: 03833361000 داخلی 335 
اطلاعات اعضاء هیات علمی
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام نام خانوادگی ردیف
منطق جبری دانشیار دکتری فرهاد خاکسار حقانی 1
تحقیق در عملیات استادیار دکتری مهراب اسماعیلی 2
آنالیزریاضی استادیار دکتری اسدالله فاضلی 3
جبر استادیار دکتری شهرام حیدریان 4
آنالیز عددی مربی دکتری سید محمد حسینی هرات 5
جبر استادیار  دکتری موسی مولوی 6
آمار مربی دانشجوی دکتری فرشته خدابنده 7
آنالیر عددی مربی دانشجوی دکتری لیلا رنگی پور 8
آموزش ریاضی مربی دانشجوی دکتری مریم سجادی 9
فیزیک گرایش هسته ای استادیار  دکتری رشید ریاحی 10