گروه زیست شناسی
چارت دروس
چارت ارشد ژنتیک
چارت ارشد میکروبیولوژی- میکروبهای بیماریزا
چارت درسی ارشد بیوشیمی
چارت دکتری زیست فناوری میکروبی
چارت دکتری ژنتیک مولکولی
چارت دکتری میکروبیولوژی
چارت کارشناسی میکروبیولوژی  ورودی 96 به بعد
چارت کارشناسی سلولی و مولکولی ورودی 96 به بعد

کارشناسی
برنامه درسی پیشنهادی گروه زیست شناسی گرایش بیوتکنولوژی
برنامه درسی پیشنهادی گروه زیست شناسی گرایش ژنتیک ورودی ۹۵ و قبل از آن
برنامه درسی پیشنهادی گروه زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی ورودی ۹۵ و قبل از آن

مدیر گروه کارشناسی: نوشا ضیا جهرمی

روزهای حضور:

ثابت: 03833361000 داخلی 336


اطلاعات رشته زیست شناسی
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوتکنولوژی
کارشناسی پیوسته
-------- کارشناسی ناپیوسته
 
 
کارشناسی ارشد

مدیر گروه کارشناسی ارشد: نوشا ضیا جهرمی


روزهای حضور:

ثابت: 03833361000 داخلی 336 

اطلاعات رشته زیست شناسی
ژنتیک
میکروبیولوژی
فیزیولوژی
بیوشیمی
کارشناسی ارشد
 
لیست دروس کارشناسی ارشد ژنتیک
لیست دروس کارشناسی ارشد بیوشیمی
لیست دروس کارشناسی ارشد فیزیولوژی
لیست دروس کارشناسی ارشد میکروبیولوژی


دکتری تخصصی
لیست دروس دکترای تخصصی زیست فناوری میکروبی (بیوتکنولوژی میکروبی)


اطلاعات اعضاء هیات علمی
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
میکروبیولوژی دانشیار دکتری الهه تاج بخش 1
ژنتیک دانشیار دکتری عباس دوستی 2
زیست شناسی تکوین جانوری استادیار دکتری لیلا روحی 3
میکروبیولوژی استادیار دکتری زهرا بم زاده 4
بیوشیمی استادیار دکتری نوشا ضیاء 5
سلولی و مولکولی استادیار دکتری پریسا محمدی نژاد 6
فیزیولوژی جانوری استادیار دکتری حسین سازگار 7
ژنتیک استادیار  دکتری مریم پیمانی 8
فیزیولوژی گياهي استاديار دکتری فاطمه ملك پور 9